bilgi@ozgayd.com
facebook.com/Ozgayd
twitter.com/Ozgayd
linkedin.com/ozgaydotomotiv
instagram.com/ozgaydotomotiv
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK
ALÜMİNYUM SİLİNDİR KAPAK ÜRETİCİSİ
MÜŞTERİ HATTI +90 332
239 15 50
HAKKIMIZDA
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
KVKK AYDINLATMA METNİ
KVKK BAŞVURU FORMU
 
KVKK AYDINLATMA METNİ
ÖZGAYD OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
KVKK GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ
Özgayd Otomotiv San. ve Tic.Ltd. Şti.  (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.
MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Özgayd Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
     Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde  aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a-      İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
b-      Kurumsal iletişimi sağlamak,
c-      Şirket güvenliğini sağlamak,
d-      İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
e-      İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
f-       Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
g-      Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
h-      Yasal raporlamalar yapmak,
i-       Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
j-       İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
k-      Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak,
l-       Yabancı personel çalışma ve oturma izin işlemleri,
m-   Yetenek/Kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Çalışan, çalışan adayı, müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,Şirket çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
 
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; internet sitesindeki iletişim ve iş başvuru formları, bilgisayar ortamı yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
a-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
b-      Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
c-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
d-      Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
e-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
f-       Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
MADDE 5: VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ KULLANILMASI
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, veri sahibi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre Kanun kapsamı dışında olan durumlara ilişkin veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından işleme alınmayacaktır.
Kanun’un 28. maddesinin 2. Fıkrasında bulunan hallerde veri sahiplerinin talep hakkı yoktur

          ÖZGAYD OTOMOTİV SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ